အိမ္ေဆာက္မည့္သူတိုင္း သိထားသင့္သည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား (ဒီအေျခခံေတြသိထားရင္ သင္အိမ္ေဆာက္လို႔ရၿပီ – မွားတာရွိရင္ လြဲတာရွိရင္ ျပင္လိုက္ပါခင္ဗ်ာ😊) – ဗဟုသုတ ဇုန္

အိမ္ေဆာက္မည့္သူတိုင္း သိထားသင့္သည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား (ဒီအေျခခံေတြသိထားရင္ သင္အိမ္ေဆာက္လို႔ရၿပီ – မွားတာရွိရင္ လြဲတာရွိရင္ ျပင္လိုက္ပါခင္ဗ်ာ😊) – ဗဟုသုတ ဇုန္

အိမ္ေဆာက္မည့္သူတိုင္း သိထားသင့္သည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား (ဒီအေျခခံေတြသိထားရင္ သင္အိမ္ေဆာက္လို႔ရၿပီ – မွားတာရွိရင္ လြဲတာရွိရင္ ျပင္လိုက္ပါခင္ဗ်ာ😊

)

ေျမႀကီးပုံသည့္အခါ တူးသည့္က်င္း၏ ၂ေပ ၃ေပအကြာတြင္ ေျမႀကီးပစ္ပုံထားရမည္။ေျမႀကီးျပန္လည္ဖို႔သည့္အခါ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၆လက္မ အလႊာလိုက္ဖို႔ၿပီး သိပ္သည္းေအာင္ ေရျဖန္းဒင္ေဆာင့္ လိုအပ္သည့္ သိပ္သည္းမႈ႕ အေနအထားရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။ * အေဆာက္အဦးအတြက္ ပတ္တန္း႐ိုက္သည့္အခါ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္႐ိုက္၍ ပတ္တန္းတိုင္အား ေျမအဝင္ ၃ေပ၄ေပ ဝင္ေအာင္႐ိုက္ထားသင့္ပါသည္။ အေဆာက္အဦ က်င္တြယ္ဖမ္းသည့္အခါ အေဆာက္အဦးတစ္ခု၏ သုံးခ်ိဳးတစ္ခ်ိဳးတြင္ဖမ္းရမည္။ က်င္တြယ္ဖမ္းနည္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳးဖမ္းယူတတ္ၾကသည္။ဥပမာ(၃၊၄၊၅)(၆၊၈၊၁၀) (၁၅ ၊ ၂၀၊ ၂၅) တို႔ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးဖမ္းယူတတ္ၾကသည္။ * အုတ္မစီခင္ အုတ္ကို ႏွစ္နာရီ ႀကိဳတင္၍ ေရစိမ္ထားရမည္။(သို႔မဟုတ္)ေရေလာင္းေပးရမည္

။ * (၇)ေပအျမင့္ရွိေသာ ၊ (၇)ေပထက္ေက်ာ္ေသာ Slabဆိုလွ်င္ အနည္းဆုံး(၁၀)ရက္ထားၿပီးမွ ျဖဳတ္ရပါမည္။ * Slabေလာင္းၿပီး ( ၂ ) ရက္အတြင္း ကြန္ကရစ္ အစိတ္အပိုင္းအေပၚ မည္သည့္ ဝန္မွ်မတင္ရ။ * Slabအျပင္သို႔ အဝဲထုတ္သည့္အခါ Slab၏ အဝဲထုတ္မည့္အတြင္းခြင္ေပ၏ (၅) ဆ (၁) ဆ ထုတ္ခြင့္ရွိသည္။ လူတို႔ေသာက္သုံးႏိုင္ေသာေရသည္ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း၌သုံးရန္သင့္ေတာ္သည္။ ငန္ပ်ပ် အရသာရွိေသာေရသည္ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း၌ သုံးရန္မသင့္ေသာေရျဖစ္သည္။

သံကူကြန္ကရစ္မ်ားအတြက္ ပင္လယ္ေရကို သုံးရန္မသင့္။ အက္ဆစ္အနည္းငယ္ပါဝင္ေသာသဘာဝေရသည္ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သုံးႏိုင္ေသာေရျဖစ္၏။ေရ၌ဆာလဖိတ္ဓာတ္(၀.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္လွ်င္ကြန္ကရစ္၏ဝန္ခံႏိုင္အား(၄)ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းမည္။ထို႔အတူေရ၌႐ိုး႐ိုးဆား(၅)ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္လွ်င္ကြန္ကရစ္၏ဝန္ခံႏိုင္အား(၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းေပမည္။ * အုတ္စီလုပ္ငန္းၿပီးစီးသြားသည့္အခါ ေန႔စဥ္တစ္ေန႔လွ်င္(၃)ႀကိမ္ (၇)ရက္အထိ ေရျဖန္းေပးရပါသည္။ * အုတ္စီနံရံ အျမင့္အားတစ္ေန႔လွ်င္(၃)ေပသာစီၿပီးD.P.C(Damp Proof Course) ေက်ာက္ေလာင္းထားျခင္းကပိုေကာင္းပါသည္။

* ဝါးျငမ္းမ်ားဆင္ေသာအခါ အေဆာက္အဦ အျပင္နံရံမွ (၃)ေပအကြာတြင္တိုင္ေထာင္ခိုင္းၿပီး ဝါးလုံးတစ္လုံးႏွင့္တစ္လုံး (၂) ေပခြဲသာျခားျခင္းျဖင့္ ျငမ္း၏ ေတာင့္တင္းခိုင္မာမႈ႕ကို ရေစပါသည္။ * သံကိုျဖတ္ေတာက္သည့္အခါ (၄၅) ဒီဂရီခ်ိဳးခ်င္ေသာ သံေခ်ာင္း ကို မိမိလိုခ်င္ေသာ ေပထက္ ( ၂)လက္မပိုျဖတ္ရမည္။(၉၀)ဒီဂရီခ်ိဳးခ်င္ေသာ သံေခ်ာင္းကို မိမိလိုခ်င္ေသာ ေပထက္ (၉)လက္မပိုျဖတ္ရမည္။ (၁၃၅) ဒီဂရီ ခ်ိဳးခ်င္ေသာ သံေခ်ာင္းကို မိမိလိုခ်င္ေသာ ေပထက္(၁၄)လက္မ ပိုျဖတ္ပါ။(မွတ္ခ်က္။R.C column သံႏွင့္ Beam သံတို႔အတြက္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။) * တံခါး႐ြက္မ်ားကို အေဆာက္အဦးတစ္ခုလုံး၊ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးသည့္ေန႔မွ တပ္ဆင္ရပါမည္။

* အုတ္႐ိုးႏွင့္ထိေတြ႕မည့္ သစ္သားမ်က္ႏွာျပင္အားလုံးကို ေဆးကတၱရာျဖင့္ သုတ္ထားရပါမည္။ * အခန္း၏အျမင့္ကို မူတည္၍ တံခါး၏ အခ်ိဳးအစားကို တြက္ယူလိုလွ်င္ တံခါး၏ အျမင့္သည္ အခန္းအျမင့္၏ ၁/၄+၄ေပ၆လက္မ ရွိရမည္။ တံခါး၏ အက်ယ္သည္ တံခါး၏ အျမင့္ထက္ (၄)ေပေလ်ာ့နည္းရမည္။ * ေလွကားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေလွကားထစ္အေရအတြက္ကို “ရာဇ” ၊ “မရဏ ” ၊ ”လာဘ” ဟူ၍ အစဥ္လိုက္ မွတ္ယူသြားရာ ”မရဏ”က်သည့္ ေလွကားထစ္မ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္က်သည္။

ဥပမာ – ရာဇ. ၁ ၊ ၄ ၊ ၇ ၊ ၁၀ မရဏ. ၂ ၊ ၅ ၊ ၈ ၊ ၁၁ လာဘ. ၃၊ ၆ ၊ ၉ ၊ ၁၂ အထက္ပါ ” မရဏ ” ေလွကားထစ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ၂ ၊ ၅ ၊ ၈၊ ၁၁ စသည္တို႔သည္ ေရွာင္က်ဥ္ရမည့္ ေလွကားထစ္ အေရအတြက္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ေလွခါး Landing သည္ ေျခနင္းအလ်ားထက္ပိုက်ယ္ရမည္။ * နံရံမေခ်ာမီ အုတ္နံရံကို ေရေလာင္းပါ ။ အုတ္နံရံတြင္ ေက်ာက္ထုပ္မ်ားရွိပါက spot႐ိုက္၍ ျဗဳတ္ထေအာင္ ဘိလပ္ေျမအရည္ေဖ်ာ္၍ႀကိဳတင္တစ္ရက္ ႐ိုက္ထားပါက ေလခိုျခင္းကင္းေဝးပါမည္။

နံရံေခ်ာၿပီးသည့္ေနမွစ၍ တစ္ေန႔တြင္ခုႏွစ္ရက္ရက္တိတိ နံရံကို ေရျဖန္းေပးရပါမည္။ * ေဆးသုတ္သည့္အခါ သုတ္ေဆးကို တစ္ထပ္ထက္ပို၍ သုတ္မည္ဆိုပါက မူလသုတ္ေဆးေကာင္းစြာေျခာက္မွ ေနာက္တစ္ထပ္ကို သုတ္ရပါမည္။ သုတ္ေဆးကို အသုံးမျပဳေသးပါက ေလ လုံေအာင္ ပိတ္ထားရပါမည္။ ေရာစပ္ၿပီး ေမႊထားေသာ သုတ္ေဆးတို႔ကို တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ အသုံးျပဳၿပီးျဖစ္လွ်င္ ပုံးထဲတြင္ က်န္ရွိေနသည့္ သုတ္ေဆးအေပၚမွ ေရျဖည့္ထားရပါမည္။ ေျမႀကီးက်င္းထဲသို႔ concrete မေလာင္းမီ Level ေပး၍ မ်က္ႏွာ ျပင္ညီေအာင္ ညႇိေပးရမည္။ Concrete ေလာင္းရာတြင္သုံးေပထက္ျမင့္ေသာအျမင့္မွတိုက္႐ိုက္ေလာင္းမခ်ပဲ ၎ထက္ႏွိမ့္ခ်၍ေလာင္းျခင္းကပိုမိုေကာင္းပါသည္။

Concreteေလာင္းခ်ိန္vibrator အသုံးျပဳရာတြင္rodတံကိုတည့္မတ္စြာထိုးရပါမည္။Rod တံကိုျပန္ထုတ္သည့္အခါRod တံထိုးသည့္ေနရာသို႔ကြန္ကရစ္အစားဝင္ႏိုင္ေရန္သတိျပဳရမည္။ Rod တံထိုးထည့္ထားရမည့္အခ်ိန္မွာတစ္ေနရာလွ်င္အနည္းဆုံး(၁၅)စကၠန္႔မွအမ်ားဆုံး(၂၅)စကၠန္႔ထက္မေက်ာ္ေစရ။ Rod တံကိုအခ်ိန္ၾကာၾကာထိုးစိုက္ထားလွ်င္ကြန္ကရစ္မ်ားတစ္ေနရာထဲတြင္မာျခင္းျဖစ္တတ္သည္ကိုသတိျပဳရမည္။ Rod တံကိုကိုင္တြယ္အသုံးျပဳသူသည္အေတြ႕အႀကဳံရွိၿပီးကြၽမ္းက်င္နားလည္သူျဖစ္ရမည္။

ကြန္ကရစ္ေလာင္းၿပီးသည့္အခါအၿမဲတမ္းစိုစြတ္ေနေစရန္ေရကိုအနည္းဆုံး တစ္ေန႔သုံးႀကိမ္ေလာင္းေပးသင့္ပါသည္။ေရကန္ငယ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊စိုစြတ္ေသာအရာဝတၳဳျဖင့္ကာရံဖုံးအုပ္ထားျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ *သံေခ်ာင္းဆက္ရာတြင္ အခ်င္း၏ေလးဆယ္ဆ (40D)အနည္းဆုံး ရွိရပါမည္။သံေခ်ာင္းမ်ားအသုံးျပဳသည့္အခါသံေခ်းမ်ား၊အမဲဆီမ်ား၊ေျမႀကီးမ်ား၊ဆီမ်ားကင္းစင္ေစရန္လိုအပ္ပါသည္။ Concrete RC Column တိုင္ေလာင္းရာတြင္တစ္ေန႔(12′) အျမင့္ထိသာ ေလာင္းသင့္ပါသည္။ *အမိုးသြပ္မိုးသည့္အခါတစ္ခ်ပ္ႏွင့္တစ္ခ်ပ္ထပ္သည့္သြပ္ကိုႏွစ္တြန႔္တိတိထပ္ေစရမည္။သြပ္ထိပ္ျခင္းဆက္သည့္အခါအနည္းဆုံး ေျခာက္လက္မထပ္သင့္ပါသည္။

*Concrete 1m^3လွ်င္ 35.32ft^3 ရွိပါသည္။ * ေရကိုဂါလံတြက္သည့္အခါ အလွ်ား× အနံ × အျမင့္ ×6.25ႏွင့္ေျမာက္လွ်င့္ေရဂါလံရရွိပါမည္။ေရကိုလီတာျဖင့္တြက္သည့္အခါအလ်ား×အနံ×အျမင့္=ရလာတဲ့အေျဖကို4.54ႏွင့္ေျမႇာက္ရပါမည္။ *(8″×8″)ေႂကြျပားတစ္က်င္းလွ်င္225ခ်ပ္ (8″×12″)ေႂကြျပားတစ္က်င္းလွ်င္150ခ်ပ္ (12″×12″)ေႂကြျပားတစ္က်င္းလွ်င္100ခ်ပ္ (1 ‘×2’)ေႂကြျပားတစ္က်င္းလွ်င္50ခ်ပ္ (2 ‘×2 ‘)ေႂကြျပားတစ္က်င္းလွ်င္25ခ်ပ္

*သစ္တစ္တန္တြင္ရွိရမည့္ အတိုင္းအတာမ်ား (12″×1″)=600′ (11″×1″)=655′ (10″×1″)=720′ (9″×1″)=800′ (8″×1″)=900′ (7″×1″)=1029′ (6″×1″)=1200′ (5″×1″)=1440′ (4″×1″)=1800′ (3″×1″)=2400′ (2″×1″)=3600′ (1″×1″)=7200’ (2″×1-1/2″)=7200 ‘ (3″×1-1/2″)=1600 ‘ (6″×6″)=200 ‘ ( 3″×3″)=800 ‘ (3″×2″)=1200 ‘ (4″×4″)=450 ‘ (4″×2″)=900 ‘ (4″×1-1/2″)=1200 ‘ (5″×5″)=288 ‘ (5″×3″)=480 ‘ (5″×2″)=720 ‘ (6″×2″)=600 ‘ (6″×1-1/2″)=2400 ‘

1Ton တြင္ရွိေသာသံေခ်ာင္းအေရအတြက္မ်ား တစ္ေခ်ာင္းလွ်င္12mm=40ft 6.5mm=0.26kg/m 1ton=3834m 1 viss = 20.22=20′-3″ 8mm=0.395kg/m 1ton=2531m 1 viss = 13.35=13’-4″ 10mm=135 ေခ်ာင္း 12mm=88 ေခ်ာင္း 16mm=53 ေခ်ာင္း 18mm=41 ေခ်ာင္း 20mm=33 ေခ်ာင္း 22mm=27 ေခ်ာင္း 25mm=21 ေခ်ာင္း 1m=3.28ft 1 inch=25.4mm 1m^3=35.32ft^3 Water 1ft^3=62.4 lb Water 1ft^3=624 Gal Water 1 Gal=10lb Water 1 Gal=4.54 Liter 1 Ton = 2240 Lb 1 Acre-ft=1234m^3 1 Acre=0.405 hectares 1 meter= 3.281 feet 1 km= 0.621 Mile 1 sq mile =2.59 sq km တစ္ဧကလွ်င္ 208.71 ft ပတ္လည္ရွိသည္။

တစ္ဧက=43560 စတုရန္းေပ ဘိလပ္ေျမတစ္အိတ္လွ်င္ 50kg ေလးပါသည္။ တစ္တန္လွ်င္ 1000 kg ဘိလပ္ေျမ 20 အိတ္လွ်င္ တစ္တန္ရွိပါသည္။ Sand(သဲ) Sand coarse(သဲၾကမ္း) Sand fine(သဲ ႏု) Gravel(ေက်ာက္စရစ္) Cement(ဘိလပ္ေျမ) Water(ေရ) Brick(အုတ္) Brickwork (အုတ္စီျခင္း) Plastering work(နံရံေခ်ာျခင္း) Stair plastering work (ေလွခါးေခ်ာျခင္း) Bamboo( ဝါးလုံး) Earth(soil)ေျမတူး Plywood(အထပ္သားျပား) Dig earth(soil)ေျမႀကီးတူး Earth (soil) compaction construction(ေျမႀကီးႀကိတ္ျခင္း) Earth(soil) leveling construction(ေျမႀကီးညႇိျခင္း) Water pump(ေရစုပ္စက္) Backhoes(ေျမတူး၊ေျမကုတ္ကား) Construction roller(ေျမႀကိတ္စက္) Plate compactor(ေျမ႐ိုက္စက္) Shrine room(ဘုရားခန္း) Living room(ဧည့္ခန္း) Single bed room (တစ္ေယာက္အိပ္ခန္း) Master bed room(မိသားစုအိပ္ခန္း) Kitchen room(မီးဖိုခန္း) Dining room(ထမင္းစားခန္း) Bath room( ေရခ်ိဳးခန္း) Toilet(အိမ္သာခန္း) Common toilet(အမ်ားသုံးအိမ္သာခန္း) Lounge room(sitting)အပန္းေျဖခန္း Basement (cellar)ေျမေအာက္ခန္း Study room(စာၾကည့္ခန္း) Roof (အမိုး) Lighting rod(မိုးႀကိဳးလႊဲ) Gutter(ေရတေလ်ာက္) Attic(ထပ္ခိုး) Gable(ျမင္းမိုရ္ပိတ္) Water Tank(ေရေလွာင္ကန္) Ceiling(မ်က္ႏွာက်က္) Balcony(လသာေဆာင္) Verandah(ဝရံတာ) Windows(ျပတင္းေပါက္မ်ား) Doors(တံ ခါးမ်ား) Ventilator(ေလဝင္ေလထြက္ေပါက္) Portico(အိမ္ေရွ႕ေပၚတီကို) Staircase/stairs(ေလွခါးမ်ား) Gate(ဝင္းတံခါး) Fence(ၿခံစည္း႐ိုး) Garden home(ဥယ်ာဥ္) Letter box(အိမ္ေရွ႕စာတိုက္ပုံး) Door bell(အိမ္ေရွ႕အခ်က္ေပးဘဲလ္) Drain(ေရေျမာင္း) မွတ္ခ်က္။

မွားတာရွိရင္ လြဲတာရွိရင္ ျပင္လိုက္ပါခင္ဗ်ာ😊

The post အိမ္ေဆာက္မည့္သူတိုင္း သိထားသင့္သည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား (ဒီအေျခခံေတြသိထားရင္ သင္အိမ္ေဆာက္လို႔ရၿပီ – မွားတာရွိရင္ လြဲတာရွိရင္ ျပင္လိုက္ပါခင္ဗ်ာ😊) appeared first on ဗဟုသုတ ဇုန္.

Crd