ထိုင်းမရိမ်းတပ်ဖွဲ့ကDTIထံမှD-Eyes 02 Mini UAVများလက်ခံရရှိ

Militarily News

သဘာဝအရင်းအမြစ်များထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီများ အပါအဝင် ဘက်စုံ အသုံးပြုနိုင်ရန် တော်ဝင်ထိုင်းမရိမ်းတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် Defense Technology Institute of Thailand (DTI) ထံမှ UAV စနစ်များလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

အဆိုပါစနစ်များသည် ၁ နာရီပျံသန်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အချင်းဝက် ၁၀ ကီလိုမီတာ အတွင်း ပတ်လည်ပျံသန်းနိုင်မည်ဖြစ်ကာ ၅.၅၆ ဝန်ကို သယ်ဆောင်နိုင် မည်ဖြစ်သည်။ ကင်မရာအနေဖြင့် ၁၀ ဆ အထိချဲ့ကြည့်နိုင်မည့် ညကြည့်ကင်မရာ စနစ်များ လည်းတပ်ဆင်အသုံးပြုထားသည်ဟုသိရှိရသည်။

Ref-DS

#MyanmarNews24

Zawgyi

ထိုင်းမရိမ်းတပ်ဖွဲ့ကDTIထံမှD-Eyes 02 Mini UAVများလက်ခံရရှိ
သဘာဝအရင်းအမြစ်များထိန်းသိမ်းခြင်း၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီများ အပါအဝင်ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်ရန် တော်ဝင်ထိုင်းမရိမ်းတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် Defense Technology Institute of Thailand (DTI) ထံမှUAVစနစ်များလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
အဆိုပါစနစ်များသည်၁နာရီပျံသန်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးအချင်းဝက်၁၀ကီလိုမီတာအတွင်းပတ်လည်ပျံသန်းနိုင်မည်ဖြစ်ကာ ၅.၅၆ ဝန်ကိုသယ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကင်မရာအနေဖြင့်၁၀ဆအထိချဲ့ကြည့်နိုင်မည့် ညကြည့်ကင်မရာစနစ်များလည်းတပ်ဆင်အသုံးပြုထားသည်ဟုသိရှိရသည်။
Ref-DS

#MyanmarNews24

Leave a Reply